Bài 11

I. Số đếm

1)   ひとつ、ふたつ……とお

Đây là từ sử dụng trong số đếm từ 1-10 hoặc cao hơn nữa thì cũng sử dụng những số cơ bản này.

2) Khi đếm một vài loại vật hay biểu hiện về số lượng của một vật, đơn vị đếm được gắn liền sau số đếm.

~人(にん)       Đây là đơn vị đếm người, trừ trường hợp 1 người và 2 người.

Một người  ひとり(1人), hai người  ふたり(2人).Trong trường hợp nói 4:よにん

~台(だい)       Số đếm về máy móc, phương tiện vận tải.

~枚(まい)       Số đếm về vật mỏng như giấy, đĩa, áo, CD…

~回(かい)       Lần

~分(ぶん)       Phút

~時間 (じかん)   Giờ

~日 (ひ)       Ngày

 Tuy nhiên, từ 2 -> 10 số đếm lại sử dụng khác   (2 ngày)……   (10 ngày)

~週間(しゅうかん) Tuần

~か月(げつ)   Tháng

~年(ねん)       Năm

3) Số lượng thường đứng trước động từ. Tuy nhiên, trong trường hợp nói về độ dài của thời gian thì lại khác.

:1.リンゴを4つ買いました。(Tôi mua 4 quả táo.)

 2. 外国人の学生が二人います。(Có 2 sinh viên người nước ngoài.)

 3. 国で2ヶ月日本語を勉強しました。(Tôi đã học tiếng Nhật 2 tháng ở nước tôi.)

4) Từ nghi vấn.

(1)  いくつ là từ để hỏi xem có mấy vật, cái, và được đếm như sau: ひとつ、ふたつ…

: みかんをいくつ買いましたか。(Anh mua mấy quả táo?)

  ...八つ買いました。(Mua 8 quả.)

(2)  なん dùng trong câu hỏi số đếm, có nghĩa là bao nhiêu

:1. この会社に外国人が何人いますか。(Trong công ty này có bao nhiêu người nước ngoài?)

  5人います。(Có 5 người.)

 2. 毎日(まいにち)何時間日本語を勉強しますか。(Một ngày học mấy tiếng môn tiếng Nhật?)

  ...2時間勉強します。(Học 2 tiếng.)

 1. どのぐらいdùng để hỏi về chiều dài, số lượng về thời gian của một sự việc.

:1. どのぐらい日本語を勉強しましたか。Học tiếng Nhật được bao lâu rồi?

 ...3年ぐらい勉強しました。… Học được 3 năm rồi.

 2. 大阪(おおさか)から東京までどのぐらいかかりますか。Từ Osaka đến Tokyo mất bao lâu?

 ...新幹線(しんかんせん)2時間かかります。… Đi bằng tàu cao tốc mất khoảng 2 giờ.

5. ぐらい

ぐらいĐi đằng sau đơn vị số đếm, có nghĩa là khoảng.

:1.学校に先生が30人ぐらいいます。Trong trường có khoảng 30 giáo viên.

 2.15分ぐらいかかります。Tốn khoảng 15 phút.

 

II. Trong một khoảng thời gian に~回だけ

Mẫu này dùng để nói về số lần làm một việc gì đó trong một khoảng thời gian nhất định.

1ヶ月に2回映画を見ます。Một tháng xem phim 2 lần.

 

III. だけ/ Nだけ Chỉ~

:1.パワー電気に外国人の社員が一人だけいます。

(Trong công ty Power Electric chỉ có một người nước ngoài.)

 2.休みは日曜日だけです。(Ngày nghỉ chỉ có chủ nhật thôi.)

Xem thêm: MINNA NO NIHONGO BAI 12

16/06/2020

Bình luận

 • 1333 lượt xem
Liên hệ
Đầu trang
 
Bạn cần hỗ trợ?