Đáp án JLPT cấp độ N1 kỳ thi tháng 7/2019

N1 文字・語彙 http://chuyenngoaingu.com

問題1

1

2

3

4

5

6

             
 

4

4

2

1

3

2

             

問題2

7

8

9

10

11

12

13

           
 

3

4

1

1

2

3

4

           

問題3

14

15

16

17

18

19

             
 

2

1

4

3

1

2

             

問題4

20

21

22

23

24

25

             
 

3

3

2

1

3

2

             

N1 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) http://chuyenngoaingu.com

問題5

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

     
 

4

3

4

1

3

1

2

3

1

     

問題6

36

37

38

39

40

               
 

2

3

4

1

2

               

問題7

41

42

43

44

45

               
 

3

2

2

4

1

               

N1 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) http://chuyenngoaingu.com

問題8

46

47

48

49

                 
 

3

2

4

3

                 

問題9

50

51

52

53

54

55

56

57

 

       
 

3

2

2

1

4

4

4

3

         

問題10

58

59

60

61

                 
 

3

1

4

1

                 

問題11

62

63

                     
 

3

2

                     

問題12

64

65

66

67

                 
 

4

1

2

2

                 

問題13

68

69

                     
 

4

1

                     

N1聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) http://chuyenngoaingu.com

問題1

1

2

3

4

5

6

             
 

2

2

1

4

1

2

             

問題2

1

2

3

4

5

6

             
 

4

3

3

1

4

2

             

問題3

1

2

3

4

5

6

             
 

3

3

2

1

3

3

             

問題4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

2

1

2

2

3

1

2

2

2

3

1

1

3

問題5

1

2

3a

3b

                 
 

3

1

2

4

                 

Đáp án JLPT cấp độ N2 kỳ thi tháng 7/2019

N2 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG) http://chuyenngoaingu.com

問題1

1

2

3

4

5

             
 

4

2

3

2

1

             

問題2

6

7

8

9

10

             
 

1

4

3

3

2

             

問題3

11

12

13

                 
 

1

1

2

                 

問題4

14

15

16

17

18

19

20

         
 

2

1

3

4

2

4

1

         

問題5

21

22

23

24

25

             
 

2

3

2

4

1

             

問題6

26

27

28

29

30

             
 

4

1

4

3

2

             

N2 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) http://chuyenngoaingu.com

問題7

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

 

4

4

2

3

3

1

2

1

3

4

3

2

問題8

43

44

45

46

47

             
 

3

1

4

2

1

             

問題9

48

49

50

51

52

             
 

4

1

3

2

2

             

N2 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) http://chuyenngoaingu.com

問題10

53

54

55

56

57

             
 

2

2

4

3

1

             

問題11

58

59

60

61

62

63

64

65

66

     
 

4

2

1

4

1

4

1

3

3

     

問題12

67

68

                   
 

3

2

                   

問題13

69

70

71

                 
 

4

2

1

                 

問題14

72

73

                   
 

2

3

                   
                         

N2聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) http://chuyenngoaingu.com

問題1

1

2

3

4

5

             
 

1

3

4

1

3

             

問題2

1

2

3

4

5

             
 

4

3

3

2

2

             

問題3

1

2

3

4

5

             
 

2

2

4

1

3

             

問題4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 
 

1

2

2

3

3

1

1

3

3

2

1

 

問題5

1

2

3a

3b

               
 

2

4

2

1

               

Đáp án JLPT cấp độ N3 kỳ thi tháng 7/2019

N3 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG) http://chuyenngoaingu.com

問題1

1

2

3

4

5

6

7

8

         
 

1

2

2

4

3

1

3

4

         

問題2

9

10

11

12

13

14

             
 

3

4

1

2

4

2

             

問題3

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

   
 

1

3

1

2

1

2

3

2

4

3

4

   

問題4

26

27

28

29

30

               
 

3

4

2

1

1

               

問題5

31

32

33

34

35

               
 

4

4

2

3

1

               

N3 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) http://chuyenngoaingu.com

問題1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

2

4

4

1

2

1

3

4

4

3

2

3

3

問題2

14

15

16

17

18

               
 

1

3

3

2

2

               

問題3

19

20

21

22

23

               
 

4

2

4

3

1

               

N3 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) http://chuyenngoaingu.com

問題4

24

25

26

27

                 
 

1

4

2

3

                 

問題5

28

29

30

31

32

33

             
 

4

2

1

3

3

2

             

問題6

34

35

36

37

                 
 

4

2

1

3

                 

問題7

38

39

                     
 

4

3

                     

N3聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) http://chuyenngoaingu.com

問題1

1

2

3

4

5

6

             
 

2

1

3

2

2

2

             

問題2

1

2

3

4

5

6

             
 

2

3

1

3

1

3

             

問題3

1

2

3

                   
 

1

4

4

                   

問題4

1

2

3

4

                 
 

2

1

1

3

                 

問題5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

       
 

2

3

2

2

2

1

3

1

1

       

 

                               


 

Phần N4, N5 chúng tôi sẽ sớm cập nhật.

12/07/2019

Bình luận

  • 1171 lượt xem
Liên hệ
Đầu trang
 
Bạn cần hỗ trợ?